Select Page

Žinių bazė

 

Teisinė informacija


LR Teisės aktai

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=400103&p_query=&p_tr2=2

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437505&p_query=&p_tr2=2

Europos Parlamento ir Tarybos 1995 m. spalio 24 d. direktyva 1995/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=7879&p_query=&p_tr2=2

Europos Tarybos konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu (ETS Nr. 108)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=129910

Kita teisinė informacija
https://www.ada.lt/go.php/Teises-aktai73834
VDAI viešosios konsultacijos
„Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos paskelbtos viešosios konsultacijos“
https://www.ada.lt/go.php/Viesosios-konsultacijos2020

Free WordPress Themes, Free Android Games